Session Reactions Scale-3

Dotazník Session Reactions Scale-3 (SRS-3) je určen pro zachycení bezprostředních reakcí klientů na terapeutické sezení (někdy se hovoří též o impaktech sezení). Dotazník byl vytvořen tak, aby jednotlivé položky zachycovaly různé reakce, které sam klienti považují za významné, ať již v pozitivním či negativním smyslu. Dotazník tak navazuje na tradici kvalitativních výzkumů reakcí klientů a vychází ze starších dotazníků Session Impacts Scale a Revised Session Reactions Scale vytvořených Robertem Elliottem.

Varianty

Dotazník je dostupný ve dvou variantách: plná, 34-položková varianta (SRS-3) a zkrácená, 14-položková  varianta (SRS-3-B). Zkrácená varianta je vhodná pro používání v běžné praxi, zatímco plná varianta je určena především pro výzkumné účely. Všimněte si prosím, že zkrácená verze není pouhým výběrem položek z plné verze, ale obsahuje i nové (kompozitní) položky.

Administrace

Dotazník doporučujeme administrovat buďto bezprostředně po sezení (případně přímo v rámci sezení jako součást reflexe), nebo s mírným odstupem v rámci téhož dne. Je nutné počítat s tím, že při administraci s odstupem mají klienti tendenci být při hodnocení sezení kritičtější, než vyplňují-li dotazník v přítmnosti terapeuta.

Vyhodnocení

Při vyhodnocování dotazníku lze postupovat trojím způsobem:

  1. pracovat s jednotlivými položkami a chápat je jako kvalitativně svébytné druhy reakcí,
  2. spočítat spočítat skóry pro dvě subškály: nápomocné (helpful) a brzdící (hindering) reakce,
  3. spočítat celkový skór vyjadřující celkovou nápomocnost či vnímanou kvalitu terapeutického sezení (položky brzdících reakcí je nutné při sčítání otočit).

Podmínky používání

Dotazník je možné používat bezplatně. Bez souhlasu autora nesmí být nijak upravován. Je možné jej administrovat i elektronicky, za předpokladu že elektronická podoba bude co nejlépe odpovídat tištěné verzi.

Dostupné překlady

Angličtina (en/US): plná verze (SRS-3) / zkrácená verze (SRS-3-B)

Angličtina (en/AU): plná verze (SRS-3) / zkrácená verze (SRS-3-B)

Čeština (cs/CZ): plná verze (SRS-3) / zkrácená verze (SRS-3-B)

Slovenština (sk/SK): zkrácená verze (SRS-3-B)

Pravidla pro překlady

Chcete-li vytvořit překlad do jiného jazyka, kontaktujte  nejprve autora dotazníku (Tomáš Řiháček). Je potřeba, aby překlad proběhl v souladu s vodítky pro dobrou praxi. Za minimum považujeme následující kroky:

  1. Získání souhlasu autora dotazníku
  2. Vytvoření alespoň pěti nezávislých překladů (přičemž v týmu překladatelů bude alespoň jeden psychoterapeut, alespoň jeden klient a alespoň jeden profesionální překladatel)
  3. Konsolidace nezávislých překladů v týmu minimálně tří lidí (nemusí se jednat o autory jednotlivých překladů)
  4. Pilotní ověření s 5-10 psychoterapeutickými klienty vč kognitivního interview
  5. Zpětný překlad člověkem, který se neúčastnil předchozích kroků
  6. Jazyková korektura finální verze

Autoři překladu budou nadále zodpovědní za komunikaci s autorem dotazníku a budou jej informovat o psychometrických studiích provedených na dané jazykové verzi.

Reference

Řiháček, T., Elliott, R., Owen, J., Ladmanová, M., Coleman, J. J., & Bugatti, M. (2024). Session Reactions Scale-3: Initial psychometric evidence. Psychotherapy Research, 34(4), 434–448. https://doi.org/10.1080/10503307.2023.2241983

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info